Jdi na obsah Jdi na menu
 


    K založení hasičského sboru přimělo občany čekyňské teprve při vzniku požáru dne 8.září roku 1908. Při tomto velkém požáru shořely tři domy a dvě stodoly. Od tohoto požáru bylo stále mluveno o založení sboru již za starosty Karla Tabarky st., ale nenašlo se v této době dostatečného pochopení z občanstva pro tuto dobrou myšlenku.Teprve později někteří z občanů dovedli lépe ocenit důležitost sboru v obci, zvláště tehdejší starosta Josef Mikšík a Ignác Florik, s mladšími usilovali o to, aby byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Byla svolána schůze a na této schůzi, po dlouhé debatě zvolen byl připravený výbor, jehož byl Josef Mikšík předsedou. Tento přípravný výbor měl za víkend vypracovat stanovy a zaslati je moravskému zemskému místodržitelství v Brně.
    Když stanovy byli schváleny, svolal předseda na den 16.března 1913 první valnou hromadu, které se zúčastnil i bratr Juřena, náčelník v Předmostí. Předseda předčítal stanovy nově založeného sboru, ku kterým podával různá vysvětlení.
    Sbor v té době čítal 53 členů a to 24 činných a 28 přispívajících a 1 čestný. Prvním čestným členem byl bratr Duda František, který daroval větší obnos na stříkačku. Stříkačka měla býti umístěna napřed v šopě u školy, ale toto neprošlo, proto byla prozatím umístěna a kůlně u p. Konopčíka. Nová stříkačka byla zakoupena za 3 200 K. Na oslavu nové stříkačky byla pořádána dne 13.července 1913 slavnost. Při mimořádné valné hromadě konané dne 7.prosince 1913 bylo stanoveno, aby sbor zakoupil sukno na černý stejnokroj všem bratrům.
    Dne 28.června 1914 přišla smutná zvěst o zavraždění následníka trůnu. Tato zpráva přinesla děsivou katastrofu nejen na nás Čechy, ale i na celou Evropu. Vypukla světová válka, která přinesla s sebou nesmírných běd a utrpení. Při vyhlášení mobilizace bylo povoláno 15 členů, takže ve sboru zůstalo jen 9 členů a z toho zbytku byli ještě stále vybíráni schopnější, pro účely válečné. Činnost ve sboru byla v době války velmi malá. Příčinou toho bylo velký nedostatek členstva a nebylo ani pro spolkový život patřičně náladový. V roce 1914 zúčastnil se sbor požáru dne 5.září v Penčičkách, obecního domu v Čekyni a ve vápence na Žernavé.
    Tak jako rok 1914 přinesl hrůzu a zděšení, tak zase rok 1918 zlomil pouta zotročeného českého lidu. Národ český vymanil se z otroctví dvouhlavého tygra a do štítu nově vytvořené republiky umístil českého lva. V tomto roce skončila světová válka, která si vyžádala mnoho lidských životů. Převratem tímto vrátilo se členstvo zase ke svému sboru a tak zase oživla nová činnost sboru. Za presidenta zvolen T.G.Masaryk.
     V neděli dne 18.září 1921 zúčastnil se sbor slavnosti odhalení pomníku "Památníku svobody" na kopci Hradisku u Velkého Týnce. Této slavnosti byl přítomen náš první president T.G.Masaryk. Na druhý den dne 19.září zúčastnili se někteří bratři zdejšího sboru přivítání p. presidenta na nádraží v Přerově.
    Na základě sjezdové brněnské výstavy roku 1925, br. předseda dává návrh ve výborové schůzi na zakoupení "pamětní knihy" a podotýká, že knihu má již každý sbor. Návrh byl jednomyslně schválen, ale přec kniha toho roku nebyla zakoupena a proto pořízení knihy a psaní dějin muselo býti posunuto až do příštího roku.  

     Dne 15.3.1939 je naše o pohraniční území zmenšena republika zabrána něm. okupačnám vojskem a Hitler čes. území připojil k Německu pod názvem Protektorát Čechy a Morava. Zmenšené Slovensko stává se samostatným státem a Podkarp. Rus připojena k Maďarsku. Kulturní rozvoj a spolkový život je stále více omezován a znemožňován. Činnost ve všech sborech a ve všech spolcích, tedy i v našem sboru značně upadá, což je přirozeným důsledkem těžké válečné doby, německého útisku a shonem za živobytím. V důsledku toho také přijmy, která tak nutně potřebujeme na úhradu nejnutnějších potřeb a ůroků, se značně snížily. Vstupujeme do nového roku práce na poli hasičském, které veškeré své snažení podřizuje zájmům obce, kraje, národa a vlasti. Pro vznešené své poslání zasluhuje hasičstvo plné důvěry a podpory všeho občanstva. V první polovici r. 1941 obsadil Hitler vojensky Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. 6.dubna přepadlo Německo Jugoslávii a Řecko a brzo ovládlo celá Balkán. 8.prosince Německo a Itálie vyhlásily válku Spojeným státům americkým. 29.září 1941 jmenoval Hitler zastupujícím protektorem v Praze surového generála německé policie Heydricha. Téhož dne vyhlášeno stané právo. Heydrich zahájil období poprav. Vražděni byli čeští důstojníci, čeští vzdělanci, dělníci i zemědělci.
     Dne 1.května 1945 došlo k povstání proti německým okupantům v Přerově a toto se přeneslo i do okolních obcí. Mnoho členů hasičského sboru v Čekyni se zúčastnilo odboje tím, že zadrželi německé vojenské auto, posádku (2 vojáky) odzbrojili a zajistily. Tohoto nákladního auta po stržení značek použili pak k výpadu proti maďarskému vojsku tábořícímu u Předmostí. Ozbrojeni byli granáty a pistolí. Bez odporu se jim podařilo získati v Předmostí další zbraně a střelivo, jež pak byly převezeny zpět do Čekyně (70 pušek, 4 automaty, 2 kulomety, větší množství střeliva a asi 20 ručních granátů). Dovezené zbraně byly pak ihned rozděleny br. starostou Františkem Drábkem mezi bývalé vojáky. K zamyšlenému vypadu na pomoc Přerovu však nedošlo, pro zprávu o obsazení Předmostí SS-many. Proto byly obsazeny výšiny a lesy kolem Čekyně strážními oddíly, složenými z členů hasičského sboru i ostatních občanů Čekyně. Večer téhož dne přišla zpráva o likvidaci povstání v Přerově a zatíkání civilních osob. V důsledku toho byli zajištění vojáci propuštěny a předány vojenskému autu projíždějícímu Čekyní. Příštího dne 2.května musela býti uveřejněna úřední (zpráva) výzva o odevzdání všech zbraní. Této výzvy však nebylo vůbec uposlechnuto. Až do příchodu Rudé armády (8.května) skrývali se členové hasičského sboru s mnoha jinámi čekyňskými občany v okolních lesích, když konali strážní službu hlavně proti loupeživým tlupám Vlasovců, kteří před 1.květnem v blízké obci Zákřově i v okolí způsobili mnoho zla. V čekyňských lesích hledalo útočiště mnoho občanů z Přerova a Předmostí, aby se zde skryli před řáděním gestapáků. Tito občané byli ozbrojeni a zúčastnili se rovněž strážní služby, která byla dosti obtížná, protože až do příchodu Rudé armády po celý týden pršelo. Členové has. sboru : Střelec Antonín, Zdařil Alois, Drbala Vincenc, Mikšík Josef, kteří fungovali jako požární hlídka v obci tajně se starali o zásobování potravinami skrytých v lese. Tyto potraviny ochotně dávali občané u Čekyně i okolních obcí.
Dne 18.srpna 1946 zúčastnil se sbor "Slavnostního odhalení pomníku obětem 1. a 2. svět. války" v Čekyni. 1.června 1947 zúčastnil se sbor slavnosti "Odhalení pamětní desky Dr. Juliu Petřivalskému" ve Vinarech. 22.června účast na "Hodové slavnosti s předáním auta" v Brodku.

   Dne 21.června 1953 se konala Hodová slavnost spojena s okrskovým cvičením u příležitosti 40 letého trvání požárního sboru v Čekyni. Dne 22.června 1958 pořádána MJ-ČSPO v Čekyni Slavnost 45 letého trvání požárního sboru. V tomto roce měla být na Borošíně zhotovena vodní nádrž.Nedošlo však k tomu, poněvadž obci nebyly přiděleny betonové skruže. Dne 22.června konalo se bojové požární cvičení na objekty na návsi a na zámku.

    V roce 1982 se naše soutěžní družstvo vedené Vl. Petrášem, po velmi krátké přípravě, soutěžilo v 1. ročníku o " Štít přerovského povstání " a umístili se ze 16 družstev na 7. místě. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4x100m. V roce 1983 se naše družstvo zúčastnilo již II. ročníku soutěže o " Štít přerovského povstání " v květnu a skončilo na velmi pěkném 8. místě s 18 družstev. 9 květnu 1984 proběhla soutěž požárních družstev v městě Přerově " O štít přerovského povstání ". Naše družstvo čekyňských požárníků se umístilo z 35 družstev na čestném 10 místě. Sportovní požární soutěž o " Štít přerovského povstání " byla v roce 1985 celkově obeslána 25 družstvy z okresu. Naše devítka skončila na čestném 10 místě, v rámci okrsku Přerov jsme se umístily na 2 místě. V roce 1988 se družstva mužů a žen zúčastnila několika soutěží v požárním sportu s velmi dobrými výsledky. 20.5. 1989 jsme na fotbalovém hřišti pod záštitou OV SPO uspořádali I.kolo okrskové soutěže v požárním sportu, které se zúčastnilo 10 družstev mužů a 4 družstva žen. Naše ženy se umístily na 3.místě, muži na 2.místě což je pro nás velmi dobrý výsledek. Největší podíl na tomto úspěchu má nový velitel sboru Miroslav Zedek, který se aktivně věnuje výcviku soutěžních družstev a zásahové jednotky.

    Za přispění bratra ing.Kosíka bylo našemu sboru v roce 1991 přiděleno další zcela nové hasičské auto AVIA. SDH Vinary jsme předali stříkačku PPS 12 i s přívěsem. Velitel SDH bratr Miroslav Zedek zařadil nové vozidlo do plánu výcviku, sestavil dvě zásahové jednotky a provedl s nimi několik nácviků tak, aby v případě potřeby byla technika co nejúčiněji využita.
    Protože nežijeme pouze kulturou a společenskými akcemi, je naší hlavní náplní udržování techniky v provozuschopném stavu tak, aby byla vždy v pohotovosti. Totéž platí o připravenosti zásahové jednotky, která dokazuje svou připravenost na soutěžích a také hlavně tehdy, když v obcí zahouká siréna a členové vyjíždějí k záchraně majetku a lidských životů. Tak se stalo 22. října 1994 v sobotu, kdy se naši členové zúčastnily hašení velkého lesního požáru mezi Penčicemi a Zábeštní Lhotou. V květnu jsme se zúčastnily prvního kola v hasičských soutěžích v Újezdci, kde jsme obsadily první místo. Dále jsme se zúčastnily soutěží v Soběchlebech, Vacanovicích a Zábeštní Lhotě.
    Také v letošním roce 1996 se nám bohužel nevyhnul požár. Hořelo přímo v obci a to koncem února u pana Kryštofa pod zámkem. Shořelo mu osobní auto s dřevěnou garáží a přilehlými hospodářskými staveními ve dvoře. Včasným zásahem profesionálních hasičů a našeho sboru byl požár uhašen a zachráněno obytné stavení bez poškození. Dále jsme hasily při cestě na zájezd do Tachové na křižovatce v Rožnově před námi jedoucí osobní vozidlo Š 120. Zúčastnily jsme se soutěží v Dluhonicích - kde jsme tradičně obsadili I.místo v okrsku, v Kokorách, Vacanovicích, Tršicích a Zábeštní Lhotě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář